Kate Mulgrew

Kate Mulgrew: Captain Kathryn Janeway/Star Trek: VOY

Kate Mulgrew is know for playing the role of Kathryn Janeway | Star Trek: VOY

Upcoming Appearances:

Trek to Vegas: August 1-4, 2024; Las Vegas, Nevada
FanExpo Chicago: August 16-18, 2024; Chicago, Illinois
Spacecon SA: October 25-27, 2024; San Antonio, Texas

Previous article
Next article
- Advertisement -